Keski-Suomen vaalipiiri

 • Haluatko sinä Suomen, jossa jokaiselle on työtä, toimeentulo ja hoivaa?

  Jossa ihmisten yhdenvertaisuus ja luonnon hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa on politiikan ykkösprioriteetti?

  Minä haluan. Haluan Suomen kaikille, ei harvoille.

Ehdokkaasi eduskuntaan

Olen Akseli Ekola, 28-vuotias filosofian opiskelija ja aineenopettaja Jyväskylästä. Minulla on pitkä tausta poliittiseen vaikuttamiseen kytkeytyvästä järjestötoiminnasta ja erilaisista kansalaisliikkeistä. Tällä hetkellä toimin myös mm. Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n ja Vasemmistonuoret ry:n hallituksessa.

Tulevan hallituskauden aikana meidän on lopetettava velaksi eläminen. Meidän on pantava loppu kestävyys- ja hyvinvointivelalle, jonka on annettu kasvaa vuosi vuodelta. Meidän on edistettävä tarmokkaasti reilua vihreää siirtymää kohti luonnon asettamissa rajoissa toimivaa yhteiskuntaa ja korjattava rempalleen päästetty hyvinvointivaltio. Leikkauslistoille ja valtionvelalla pelottelulle on pantava piste.

Tämä vaatii rohkeutta investoida yhteiskuntaan ja ihmisiin. Suomella ei enää ole varaa rapauttavaan talouskuriin. Siksi tarvitsemme vastuullista ja oikeudenmukaista talouspolitiikkaa.

Anna ääni kestävän elämän, työn ja talouden Suomelle!

Teemani ja tavoitteeni

Kestävän elämän Suomi – Luonnon ja ihmisen hyvinvointi edellä

Maa- ja metsätalouden reilu siirtymä käyntiin

 • Suojellaan kaikki jäljellä olevat vanhat metsät ja lopetetaan avohakkuut valtion mailla. Asetetaan Metsähallitukselle pysyvä vuosittainen hakkuukatto.
 • Luodaan yksityisille metsänomistajille lisää taloudellisia kannustimia suojeluun ja ennallistamiseen sekä monipuolisiin metsänhoito- ja käyttötapoihin. Lisätään suojeluohjelmien rahoitusta.
 • Siirretään suomalaisen metsäteollisuuden tuotannon painopistettä korkeamman jalostusarvon ja käyttöiän tuotteisiin ja innovaatioihin resurssien kulutuksen vähentämiseksi.
 • Luodaan pitkän aikavälin ohjelma kotimaisen maatalouden siirtymästä kasvipohjaiseen ruoantuotantoon. Kohdistetaan maatalous- ja investointituet kasvisruoan tukemiseen ja asetetaan kansallinen tavoite lihansyönnin vähentämisestä.
 • Puututaan kaupan ja teollisuuden epäreiluun neuvotteluasemaan ja poistetaan maataloustuotannon sivukuluja. Parannetaan tuottajien sosiaaliturvaa ja lomitusta.
 • Uudistetaan metsälaki, säädetään luontolaki, kielletään turkistarhaus lailla ja kirjataan kaikkien eläinten itseisarvo lakiin.
 • Tarkastellaan uudelleen Maa- ja metsätalousministeriön sekä Ympäristöministeriön tehtäviä ja vastuualueita.

Uusiutuvaan energiaan investoinnin aika on nyt

 • 2035 hiilineutraaliustavoitteesta ei ole varaa tinkiä piiruakaan. Suunnan on oltava kohti hiilinegatiivisuutta.
 • Uusiutuvaan energiaan on investoitava pitkäjänteisesti koko 2020- ja 30-lukujen ajan energiaomavaraisuuden saavuttamiseksi.
 • Tuulivoiman rakentamisen esteitä on purettava ja maanomistajien korvausjärjestelmää parannettava.
 • Edistetään uusien biokaasulaitosten rakentamista ja mahdollistetaan pienydinvoimaloiden käyttöönotto tulevaisuudessa.
 • Rakennetaan koko maan kattava bio-, vety- ja sähköautojen tankkaus- ja latausverkko. Investoidaan joukko- ja raideliikenteeseen erityisesti taajamissa ja kaupunkien välillä.

Ilmastoasioiden kansalaisfoorumin perustaminen

 • Perustetaan Suomeen ilmastoasioiden kansalaisfoorumi, joka antaa sitovia esityksiä eduskunnalle. Kansalaisfoorumi on satunnaisotannalla koottu, Suomen väestöä kattavasti edustava elin, joka tieteelliseen tietoon perustuen ja keskustelevan demokratian periaatteella muotoilee konkreettiset suuntaviivat reilusta ja oikeudenmukaisesta siirtymästä ekologisesti kestävään yhteiskuntaan.
 • Metsäraadit, petoraadit ja muut erilaiset alueelliset kansalaisfoorumit otetaan laajempaan käyttöön ja niiden suositukset sitovammiksi.

Kestävän työn Suomi – Toimeentuloa ja osallisuutta

Reilu siirtymä luomaan uutta työtä ja yrittämistä

 • Valtion on aktiivisesti edistettävä uuden yritystoiminnan syntymistä ekologiseen tuotantoon, esimerkiksi uusiutuvaan energiaan, kasvipohjaiseen ruoantuotantoon ja korkean jalostusasteen puunkäyttöön. Julkiset investoinnit, tuet ja veromekanismit on hajautettava laajalle joukolle toimialoja elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi.
 • Perustetaan Valtioneuvoston kansliaan teollisuuden siirtymän suunnitteluyksikkö.
 • Turkistarhauksen ja turpeennoston kaltaisille katoaville aloille on laadittava siirtymäohjelma.
 • Uudistetaan kaivoslaki vastuullisemmaksi ja pidetään kaivostoiminnan harjoittaminen ja tuotot Suomessa.

Parempaa työtä ja arkea

 • Vähintään 12 euron tuntikohtainen minimipalkka lakiin.
 • Ammattiliittojen joukkokanneoikeus ja luottamusmiehen asema lakiin.
 • Kokonaistyöaikaa lyhennetään pitkäjänteisesti ja tehdään kokeiluja esimerkiksi 4 päiväisestä työviikosta tai 6 tuntisesta työpäivästä.
 • Työvoimapolitiikassa siirrytään työnhakijoiden tukemiseen kurittamisen sijasta. Pitkäaikaistyöttömiä autetaan yksilöllisillä palveluilla ja työtakuulla.
 • Nostetaan perusturvan tasoa, puretaan sosiaaliturvan byrokratiaa ja otetaan askelia kohti perustuloa.

Valta duunarille

 • Työntekijöille vähintään 25 %:n edustus osakeyhtiöiden hallituksiin ja edustus kaikkien yli 25:n työntekijän yritysten hallintoon.
 • Laillistetaan ilman ammattiyhdistyksen lupaa aloitetut lakot (ns. korpilakko).
 • Työntekijöiden tuettu osto-oikeus toimintansa lopettavaan yritykseen kirjattava lakiin.
 • Tuetaan demokraattisesti johdettujen yritysten perustamista erityisellä rahastolla.
 • Edistetään taloudellista demokratiaa ottamalla laajemmin käyttöön osallistuvaa budjetointia. Laajennetaan kansalaisten mahdollisuuksia osallistua talouspoliittiseen päätöksentekoon ja keskusteluun.

Kestävän talouden Suomi – Rakennetaan, ei rapauteta

Valtion tulopohja kuntoon vastuullisella talouspolitiikalla

 • Verotuksen painopiste on siirrettävä ansiotuloista pääomatuloihin ja varallisuuteen.
 • Lisätään verotuksen progressiivisuutta ja karsitaan tasaveroja.
 • Kokonaisveroaste on säilytettävä vuoden 2021 tasolla 43 %:ssa.
 • Työvoiman saatavuus on varmistettava panostamalla koulutukseen, työperäisen maahanmuuton edistämiseen ja työvoimapalveluihin.
 • Luovutaan sitovasta kehysbudjetoinnista ja otetaan menokehyksen rinnalle tulokehys.

Uskalletaan investoida yhteiskuntaan

 • Reilua vihreää siirtymää on edistettävä laajoilla julkisilla investoinneilla.
 • Sotekriisi ratkeaa vain rahalla. Alan palkkaus, työolot, työehtosopimukset ja koulutus on saatava kuntoon.
 • Hyvinvointialueiden rahoitus on jätettävä menokehysten ulkopuolelle. Hyvinvointialueille on annettava verotusoikeus.
 • Koulutukseen ja tieteeseen panostaminen on paras tulevaisuuden turva.
 • Kulttuurin ja taiteen rahoituksen osuus valtion budjetista on nostettava 1 %:iin.

Talous luonnon kantokyvyn rajoihin

 • Ympäristölle haitallisten yritys- ja verotukien lakkauttaminen.
 • Poistetaan osakeyhtiölain 5 §.
 • Kielletään keskipitkällä aikavälillä ekologisesti haitallinen liiketoiminta, kuten uusiutumattoman energian tuotanto.
 • Rajat voitontavoittelulle: säädetään omaisuus- ja varallisuuskatto ja otetaan käyttöön miljonäärivero.
 • Luodaan selkeät pelisäännöt päästökompensaatiolle ja tehdään ekosysteemien tuhoamisen kompensoinnista pakollista.
 • Lisätään demokraattista päätöksentekoa sekä yhteiskunnallista suunnittelua talouden ja tuotannon säätelemiseksi.

SEURAA SOMESSA
Facebook · Instagram